Szkolenia

W ramach projektu MOEC przeprowadzono serię szkoleń przez zespół projektowy z KUL (Dr Barbara Borowska, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL, dr Klaudia Martynowska) oraz przez eksperta – Prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską. 

Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Celem spotkań była diagnoza i wsparcie zdolności matematycznych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki.

Szkolenia obejmowały 2 spotkania i odbyły się w dniach 7 marca 2020 r. i 27 czerwca 2020 r. Tematyka pierwszego szkolenia związana była z omówieniem pedagogicznych i społecznych uzasadnień podstawowych zmian w ocenie dojrzałości matematycznej dzieci przedszkolnych w wieku 5 i 6 lat. Szczegółowo obejmowała ona następujące zagadnienia: zakres niepowodzeń w nauce matematyki i ich destrukcyjne konsekwencje, determinanty dojrzałości do nauki matematyki oraz dowody naukowe, że dzieci o takiej dojrzałości osiągają sukcesy w nauce matematyki w szkole.

Tematem drugiego szkolenia było przedstawienie modelu oceny dojrzałości dzieci do uczenia się matematyki w szkole (założenia oceny, stosowane procedury i metody diagnostyczne). Obejmowało ono także pokazanie procedury oceniania z udziałem samych dzieci.

W warsztatach wzięły udział następujące osoby: dr Barbara Borowska (kierownik projektu w zespole polskim), Iwona Chmurzyńska (dyrektor Przedszkola nr 5 w Puławach uczestniczącego w projekcie), Paweł Szabłowski (wiceprezydent miasta Puławy), Danuta Smaga (Starosta powiatu puławskiego), prof. Krzysztof Szulowski (poseł na Sejm), Monika Suchodolska (wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie), Marzena Klimek (Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych w Puławach), Agnieszka Zamojska (Inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych w Puławach), 3 dyrektorów i 20 nauczycieli z puławskich przedszkoli oraz dwóch 6-letnich chłopców biorących udział w prezentacji oceny z diagnozy matematycznej i ich rodzice.

Pierwsze spotkanie zostało przeprowadzone metodą wykładową z wykorzystaniem licznych narzędzi dydaktycznych. Drugie spotkanie miało charakter warsztatu prezentacyjnego, w którym uczestniczyły dzieci. Drugie szkolenie było filmowane przez telewizję, nagrywane i prezentowane w regionalnej rozgłośni radiowej . W warsztatach wzięli również udział dziennikarze z lokalnego radia i gazety.

Dr Barbara Borowska

Głównym celem szkoleń prowadzonych przez dr Barbarę Borowską było omówienie zmian rozwojowych związanych z mową dzieci w wieku przedszkolnym. Ważnym celem było również zapoznanie się z innowacyjnymi metodami i formami pracy z dziećmi w zakresie edukacji mowy, w szczególności z metodą glottodydaktyczną. Szkolenia obejmowały również wskazanie uwarunkowań psychofizycznych warunkujących rozwój gotowości do czytania i pisania oraz nabywanie umiejętności czytania i pisania przez dzieci w wieku przedszkolnym. Następnie przeprowadzono dyskusję na temat trudności występujących w edukacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym i sposobów ich zapobiegania. 

Treść szkoleń dotyczyła edukacji językowej w przedszkolu. Szkolenia koncentrowały się na umiejętności przygotowania dziecka do czytania i pisania za pomocą diagnostyki słuchowej (fonetycznej i fonetycznej) wizualnej i artykulacyjnej, czyli wymowy dźwięków w izolacji wśród dzieci. Skoncentrowano się na innowacyjnej metodzie “glottodydaktyki” rozwijającej umiejętności czytania i pisania u dzieci w wieku przedszkolnym oraz umiejętności wykrywania trudności związanych z percepcją słuchową, wzrokową i artykulacyjną w przygotowaniu dzieci do czytania i pisania.

Szkolenia składały się z 6 spotkań, które odbyły się w lutym 2020 roku. Uczestniczyło w nich 8 nauczycieli z Przedszkola nr 5 w Puławach (partner projektu) oraz Iwona Chmurzyńska, dyrektorka tego przedszkola. Dodatkowo zaproszono 8 wychowawców z Przedszkola Nr 16 w Puławach oraz panią dyrektor tego przedszkola. Spotkania prowadzone były przy użyciu następujących metod: wykład z wykorzystaniem prezentacji, warsztaty pokazowe i dyskusje.

Dr hab. Ewa Domagała-Zysk, prof. KUL

Celem warsztatów prowadzonych przez Ewę Domagalę-Zysk było wprowadzenie nauczycieli w zagadnienia związane z 1. oceną kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci przedszkolnych, 2. zasadami i metodami funkcjonalnej oceny potrzeb i mocnych stron dzieci; 3. oceną specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci przedszkolnych i 4. Zastosowanie modelu projektowania uniwersalnego w codziennej edukacji w różnych grupach. Szkolenie, choć prowadzone w trybie online, obejmowało jak najwięcej interakcji i słuchania głosu nauczycieli. Uczestnicy zostali wyposażeni w arkusz pracy, który gwarantował bardziej aktywny udział. Treść warsztatów była ukierunkowana nie tyle na poznawanie nowych teorii pedagogicznych, co na dzielenie się przykładami wykorzystania wiedzy w zwykłych codziennych sytuacjach. 

Szczególną uwagę – w kontekście przyzwyczajania uczestników do polskiej adaptacji metody ABAS-3 (System Oceny Zachowań Adaptacyjnych, Polska adaptacja: Otrębski, Domagała-Zyśk, Sudoł 2019) – zwrócono uwagę na znaczenie pedagogicznej obserwacji codziennych emocji i zachowań dzieci, która umożliwia dogłębną ocenę i przygotowanie post-diagnostycznego planu naprawczego. W związku z tym, że szkolenie odbywało się w czasie lockdownu, znaczna część czasu poświęcono na sposoby oceny nasilenia i rodzaju potrzeb dzieci związanych z sytuacją kryzysową pandemii Covid-19.  Szkolenie zostało przeprowadzone w formie 5 warsztatów internetowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczestniczyło w nich 9 osób, w tym dyrektor placówki partnerskiej (Przedszkole Miejskie nr 5 w Puławach). 

Dr Klaudia Martynowska

Głównym celem szkoleń był rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia sobie z trudnościami na tle emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenia koncentrowały się przede wszystkim na przekazywaniu uczestnikom wiedzy związanej z rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Informacje empiryczne pochodziły z dziedziny psychologii, pedagogiki i neuronauki. Rozwijając zrozumienie sposobu, w jaki dzieci wyrażają emocje, jak postrzegają i reagują na otoczenie za pomocą emocji, nauczyciele są w stanie poradzić sobie ze wszelkimi trudnościami, jakich ich uczniowie mogą doświadczyć w procesie uczenia się. Szkolenia poszerzyły umiejętności uczestników w zakresie wczesnej interwencji edukacyjnej na rzecz rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. 

Główne treści szkoleń odnosiły się do inteligencji emocjonalnej i odporności psychicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy zapoznali się z teoretycznymi założeniami omawianych konstruktów oraz z praktycznymi narzędziami służącymi do diagnozowania dzieci i wspomagania ich w rozwoju inteligencji emocjonalnej. Przedstawiono dowody empiryczne pochodzące głównie z badań psychologicznych i edukacyjnych, z dużym naciskiem na implikacje praktyczne. Nauczyciele mieli okazję do omówienia rzeczywistych przypadków dzieci, które doświadczyły poważnych trudności utrudniających ich rozwój emocjonalny. Dogłębna analiza sytuacji ekstremalnych pozwoliła nauczycielom lepiej zrozumieć, jak ważną i potężną rolę w przyszłym życiu dziecka odgrywa doświadczenie wczesnego dzieciństwa, zwłaszcza z perspektywy poznawczej i behawioralnej. Przedstawiono kilka gotowych scenariuszy działań stymulujących rozwój emocjonalny dziecka (w zależności od jego wieku). 

Szkolenia zostały przeprowadzone w formie 4 warsztatów online. W szkoleniach wzięło udział 9 nauczycieli, w tym dyrektor placówki partnerskiej (Przedszkole Miejskie nr 5 w Puławach).